Bỏ ý định cho thẻ tín dụng ứng tiền mặt tại POS dưới 5 triệu đồng mỗi ngày

Thông tư vừa được ban hành chỉ còn quy định hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt ở nước ngoài tối đa tương đương 30 triệu đồng 1 ngày.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 26, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016 quy định về làm việc thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ 3/3/2018.

Theo đây, đối có việc rút tiền mặt bằng thẻ ở nước ngoài, Thông tư nêu rõ 1 thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng trong 1 ngày.

Ngoài ra, tổ chức phát hành thẻ thỏa thuận có chủ thẻ về hạn mức chi trả, hạn mức chuyển khoản, hạn mức rút tiền mặt và một số hạn mức khác trong việc sử dụng thẻ đối có chủ thẻ thích hợp có quy định ở Thông tư này, quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối và một số quy định khác của pháp luật.

Thư tư 26 không quy định hạn mức thẻ tín dụng rút ở POS 5 triệu 1 ngày.

Thư tư 26 không quy định hạn mức thẻ tín dụng rút ở POS 5 triệu 1 ngày.

Như vậy, Thông tư 26 đã bỏ quy định liên quan chuyển nhượng rút tiền mặt VND từ thẻ ở máy POS của đơn vị đồng ý thẻ, mỗi thẻ được rút tối đa là 5 triệu đồng 1 ngày mà dự thảo trước đây đã đưa ra lấy ý kiến.

Thực tế quy định hiện hành cũng đang cấm một số merchant cho phép chủ thẻ được ứng tiền mặt ở một số POS. Thay vào đây, một số đơn vị đồng ý chi trả thẻ thường “lách” bằng một sốh cho phép khách ứng tiền có hoá đơn chuyển nhượng khống và có thể vẫn thu phí chuyển nhượng của khách.

Với hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ, Thông tư 26 cũng quy định, trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ không quá 80% giá trị của tài sản bảo đảm và tối đa là 1 tỷ đồng Việt Nam. Trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm: Hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng.

Ngoài ra, ở Thông tư sửa đổi, bổ sung này cũng mở rộng đối tượng sử dụng thẻ tín dụng. Theo đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ mở rộng thêm đối tượng chủ thẻ chính 15 đến 18 tuổi cho thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ được thấu chi để đồng bộ có quy định về đối tượng được vay của Luật một số Tổ chức tín dụng.

Sửa đổi quy định về việc phát hành thẻ ghi nợ không được thấu chi cho chủ thẻ phụ là người từ đủ 6 tuổi vì không khả thi trong thực ở một số ngân hàng đang triển khai.

Song song đây, xuất phát từ 1 số vụ việc trong thực ở, Thông tư bổ sung quy định đối có trường hợp phát hành thẻ cho người nước ngoài nhằm hạn chế hiện trạng người nước ngoài nhập cảnh trong thời gian ngắn, mở thẻ rồi xuất cảnh và sử dụng thẻ để thực hiện hoặc tiếp tay cho một số làm việc phạm tội.

Vì vậy, Thông tư quy định trường hợp đối tượng được sử dụng thẻ là người nước ngoài thì phải được phép cư trú ở Việt Nam có thời hạn từ 12 tháng trở lên. Thời hạn hiệu lực của thẻ của cá nhân trong trường hợp này không vượt quá thời hạn được phép cư trú còn lại ở Việt Nam.

Lệ Chi

Tại sao quý khách nên nghiên cứu tài liệu này cocobay.edu.vn

Tìm hiểu thêm http://vinhomescentralparktc.com/cho-thue-can-ho-vinhomes-central-park/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *